PROCEDURY wirus COVID-19

Wielkanoc 2019
23 kwietnia 2019
grafomotoryka
22 czerwca 2020

CEL PROCEDUR:
Celem niniejszych procedur jest minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród osób zdrowych.
ZAKRES PROCEDUR:
Procedurom podlegają zasady funkcjonowania placówki w czasie epidemii COVID-19, które mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania wirusa. Procedura ta jest nadrzędna w stosunku do innych obowiązujących procedur bezpieczeństwa w placówce.
OSOBY PODLEGAJĄCE PROCEDUROM:
Procedury dotyczą pracowników, mieszkańców i ich rodzin/ odwiedzających placówkę.
PROCEDURA ODWIEDZIN:
1. Odwiedziny mieszkańca obligatoryjnie muszą być zaplanowane po uzgodnieniu z dyrekcją placówki – tel. 510 528 450 i potwierdzone wysłaniem pod wspomniany numer telefonu wiadomości tekstowej typu sms w dniu odwiedzin do godz. 10:00.
2. Odwiedziny możliwe są:
w dni powszednie:
– w godz. 11:00 – 11:30
– w godz. 12:30 – 13:00
– w godz. 13:00 – 13:30 prosimy o przestrzeganie ustalonego czasu wizyty
– w godz. 13:30 – 14:00 Prosimy o punktualność i nie przychodzenie znacznie – w godz. 16:00 – 16:30 przed zaplanowaną wizytą.
– w godz. 16:30 – 17:00
W sobotę i niedzielę:
– w godz. 11:00 – 11:30
– w godz. 12:30 – 13:00
– w godz. 13:00 – 13:30
– w godz. 13:30 – 14:00
– w godz. 16:00 – 16:30
– w godz. 16:30 – 17:00.
Odwiedziny – spędzanie czasu z mieszkańcem – odbywają się: w pokoju mieszkańca, w miejscu wyznaczonym na korytarzu przy drzwiach wejściowych do obiektu bądź w przypadku ładnej pogody na terenie ogrodu. Zakazane jest spacerowanie po korytarzach czy schodach.
3. Przed wejściem na teren ośrodka, obowiązkowo za każdym razem – do odwołania należy przekazać pracownikom placówki wypełnioną i podpisaną ankietę wstępnej kwalifikacji (w załączniku). Bez tego dokumentu odwiedziny nie mogą być zrealizowane.
4. Rodziny/ odwiedzający placówkę zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników podmiotu, pensjonariuszy i ich odwiedzających wynoszący minimum 2 metry.
5. W odwiedziny do mieszkańca placówki może przybyć wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych – maksymalnie dwie osoby w jednym czasie.
6. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z mieszkańcem poza teren Ośrodka.
7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych zakazane są odwiedziny mieszkańca placówki. Zakaz ten dotyczy również gdy osoba odwiedzająca podejrzewa, że mogła mieć kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2.
8. Odwiedzający placówkę jest zobowiązany do poddania się pracownikowi placówki do zmierzenia temperatury przed wejściem na teren obiektu. (W razie temperatury 37,5 st. C i więcej, osoba nie zostanie wpuszczona na teren ośrodka).
9. Wszystkie osoby odwiedzające mieszkańca zobowiązane są do zaopatrzenia się we własną maseczkę – zasłaniającą usta i nosa oraz rękawiczki jednorazowe. Obowiązkowe jest założenie przed wejściem na teren placówki rękawiczek jednorazowych, które obowiązują w trakcie przebywania na terenie obiektu. Po wejściu na teren placówki odwiedzający bezwzględnie musi zdezynfekować ręce (na których są rękawiczki jednorazowe) używając środka do tego przeznaczonego znajdującego się w posiadaniu pracownika placówki.
10. Preferuje się kontakt telefoniczny (Tel. 510 528 450) lub e-mailowy (nontries.wp.pl) z biurem placówki. W wyjątkowych sytuacjach biuro placówki przyjmuje odwiedzających mieszkańców tylko w umówionych wcześniej i wyznaczonych godzinach spotkań. Zainteresowani udają się do biura ciągiem komunikacyjnym – obowiązuje ruch prawostronny.
Do biura interesanci wchodzą pojedynczo i zachowują dystans społeczny w odniesieniu do każdej osoby, który wynosi 2 metry.

DOSTARCZANIE I SPOŻYWANIE POSIŁKÓW
Zakazane jest przywożenie mieszkańcom produktów, które nie są zapakowane hermetycznie. Pozostałe przywiezione rzeczy – pozostawia się w wyznaczonym miejscu na terenie placówki, w pobliżu drugiego wejścia do obiektu, o czym informuje się pracownika ośrodka.
Obowiązuje zakaz karmienia czy pojenia mieszkańców produktami przywiezionymi przez siebie.

Obowiązuje wpisanie się na listę osób odwiedzających. Lista znajduje się przy drzwiach wejściowych do ośrodka. Proszę zwrócić uwagę na to by każde pole było wypełnione.
Odwiedzający wyrażają zgodę na obowiązujące i przedstawione im procedury i bezwzględnie zobowiązują się do ich przestrzegania.

Przekaż swój 1% podatku naszej fundacji

== kliknij tutaj i dowiedz się więcej ==

This will close in 20 seconds